Forside
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaler til det nye firma

 

De fleste nye virksomheder har behov for  lokaler. Du kan vælge at bygge nyt, at købe noget færdigt eller at leje loka­ler. Måske er du endog så heldig, at du kan låne lokaler til starten eller starte fra din privatbolig. Uanset hvordan du kommer i besiddelse af lokalerne, skal du undersøge, om de må anvendes til netop din type virksomhed. Hvis lokalerne skal godkendes af en eller anden myndighed, så sørg for at få god­kendelsen i orden, inden du lejer eller køber.

 

Det bedste sted at henvende sig er ved kommunens tekniske for­valtning. Se kontakt-oplysninger under afsnittet om din kommune! Kom­mu­nens lokalplaner spiller en rolle, men der er en lang række andre forhold, der kræver under­søgelse og evt. godkendelse. De vigtigste forhold er:

 

 • Godkendelse af byggeri og lokaler, placering i by‑ og landzone, lokalplanens evt. specielle krav
 • Godkendel­se af loka­lers fysiske ind­retning
 • Tinglyste servi­tutter
 • Vejforhold, fx til‑ og frakør­selsbe­stemmel­ser – P-pladser.
 • For­hold vedrørende brandsikring
 • Kraft­forhold (el, vand, varme­)
 • Internt miljø (fx mand­skabslokaler, hygiejne, udsug­ning­)
 • Eksternt miljø (røg, støj, støv)

 

Der er mange virksomheder, som henføres til grup­pen "særligt forurenende virksomheder". Det drejer sig om bl.a. virksomheder, som be­arbejder jern og metaller, udvinder råstoffer, har kemisk fabrikation, arbejder med levnedsmidler eller levende dyr. Autoværksteder og trykkerier hører også til de grupper, som skal have en særlig godkendelse ifølge miljø­loven.

 

Kommu­nens tekniske forvaltning kan fortælle dig, hvor du i øvrigt skal søge tilladelser, eller hvor du kan hente råd el­ler vejledning vedrørende dine loka­lers indretning og anven­delse.

 

 

 

 

 

 

Leje af lokaler

 

Hvis du har besluttet dig for at starte din virksomhed i leje­de lokaler, så er det med at komme i gang med at søge. De rig­tige lokaler, med den rigtige størrel­se, beliggenhed og navn­lig den rigtige leje, er måske ikke så let­te at finde.

 

Når du har fundet lokalerne, der opfylder dine krav, og som kan god­kendes til dit formål, skal der udfærdiges en lejekon­trakt. Tag en advokat med på råd, for lejekontrakter er en jungle.

 

Blandt de vigtige ting, der skal ta­ges stilling til, er:

 

 • Huslejen og dens regulering, depositu­m samt driftsudgifter – herunder el, vand og varme – renovation og anden bortskaffelse af affald.
 • Anvendelse mv. – se ovenfor under foregående afsnit
 • Opsigelsesvarsler fra begge sider samt uopsigelighedsperioder
 • Indretning og ombyg­ning, indvendig og udvendig vedligehol­del­se
 • Fremleje og afståelse
 • Lokalernes anvendelse og evt. fremtidige anvendelse
 • Facade­skiltning
 • Parkeringspladser
 • Evt. forkøbsre­t
 • Tinglysning af kon­trakten

 

For er­hvervsle­jemål gælder erhvervsleje­lo­ven, som bestemmer, at lejen kan forhøjes eller nedsættes hvert 4. år, hvis andet ikke er aftalt. Det kom­mer bag på mange iværksættere, der ikke har husket at få af­talt de fremtidige lejestigninger.

 

Hvis du fx starter en forretning med modetøj på ho­vedgaden i den lokale by, og den går godt, så skabes der efterhån­den en goodwill. Hvis du får lyst til at sælge butik­ken og sta­rte noget andet, er det en stor fordel, hvis du i lejekon­trak­ten har sørget for en fremlejeret og en afståelses­ret. Afstå­elses­retten be­tyder, at du kan sælge din butik og få be­taling for den oparbejdede goodwill. Udviklingen de senere med øget nethandel mv. gør dog at man idetailhandlen sjældent kan "opspare" goodwill eller "nøglepenge", som det også beskrives. Fremlejeretten betyder, at du kan ”udleje” din butik til en anden, hvor du fortsat hæfter for leje mv. overfor ejeren af ejendommen.

 

Husk at depositum maksimalt bør udgøre et beløb svarende til 6 måneders leje (og prøv at forhandle det ned til 3 måneder!) med mindre lejekontrakten tinglyses med en god prioritet på ejendommen.

  

En sidste ting ved­rørende leje af lokaler: Sørg for at betale lejen til tiden! Hvis du ikke be­taler til tiden, har du efter udlejers rykker kun tre dage til at betale i ‑ og hvis du ikke betaler inden for denne frist så er det ellers ud ved fogedens hjælp!

 

 

 

 

 

Lokaler i et Iværksættermiljø eller kontorhotel

 

Mange iværksættere starter med at leje sig ind i et miljø sammen med andre iværksættere og små firmaer. Det er der faktisk rigtig mange fordele ved. En af de helt store fordele, er at det faktisk giver et netværk og så gode muligheder, at analyser viser en markant forøget overlevelsesrate. En analyse fra Danske Udviklingsparker for en del år siden, dokumenterede over 90 % overlevelesrate efter 3 år, for firmaer, der etablerede sig i et fysisk miljø sammen med andre firmaer.

 

Mødelokale IværksætterBoxen Aalborg 

Herudover er der typisk en del faciliteter og services, som man ikke selv behøver at organsiere. Rengøring, adgang til mødelokale, reception, internet mv. er typisk ting, der er includeret i husleje eller meget billigt at bruge for lejerne.

 

Umiddelbart er m2 prisen typisk lidt højere, men du kan leje det areal du har brug for og trække på fællesfaciliteter, når du har det behov.

 

Går du ind under menpunktet "Iværksætter i min Kommune" og vælger din etableringskommune, kan du se en oversigt over de kontorhoteller, iværksættermiljøer mv. der findes. 

 

 

 

 

 

Køb af lokaler

 

Det er ved køb af lokaler meget vigtigt, at du får en advokat med ind i billedet på det rette tidspunkt. Altså inden du skri­ver under på en slutseddel ‑ og ikke efter.

 

Ved køb af lokaler er det vig­tigt, at du sikrer dig, at loka­lerne kan anvendes efter hen­sigten. Det kan være en god idé at lade en byggesagkyndig se på lokalerne, inden der skrives un­der ‑ navnlig hvis det er ældre og forsømte bygninger. Og at myndighederne synes dine planer er i overenstemmelse med deres holdning til bygningens anvendelse.

 

Hvis bygningerne skal ombygges, inden du kan bruge dem, er det vigtigt, at sælgerpantebreve rykker for realkreditlån til om­bygningen. Proceduren er den, at der efter under­skrift på slut­seddelen udfærdiges evt. sælgerpantebreve og skøde, som tinglyses, hvorefter handelen er afsluttet.

 

 

 

Startinfo.dk
Rubjergvej 67, Lønstrup, 9800 Hjørring
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.