Forside
 
IværksætterGuide
 
 
 
 
Om Startinfo.dk
 

Må jeg i det hele taget drive virksomhed, som jeg regner med?

 

I Danmark har vi fri etableringsret. Det betyder at du - alt andet lige - altid må etablere den virksomhed, som du har lyst til. Når man ikke kan sige det 100% er det fordi nogle få virksomheder kun må etableres af folk med bestemte uddannelser. Det gælder fx. læger, vvs- og el installtører. Men ellers er der frit slag. 

 

Hvad med konkurrenceklau­sul?

Inden du starter egen virksomhed, bør du dog undersøge, om der er noget i dine hid­tidige ansættelser, som forhindrer dig i at starte din påtænk­te virksomhed. Hvis du har skrevet under på en konkurrenceklausul, skal du være særlig opmærksom, men du kan også komme i vanskeligheder, selvom du ikke har underskre­vet nogen klausul.

 

Lov om forretningshemmeligheder

I lov om Forretningshemmeligheder (det var tidligere en del af markeds­føringsloven) er det bestemt, at en ansat i tre år efter op­høret af ansættelsen ikke må viderebringe eller benyt­te virksomhedens er­hvervshemmeligheder. Det drejer sig om sær­lige kommercielle eller driftstek­niske forhold, som er hemme­ligholdte for andre end en begrænset kreds. Også tegninger, opskrifter, modeller og lignende er beskyttet mod medarbejder­nes anvendelse i tre år efter fra­træden. Læs i øvrigt mere om markedsføringsloven her!

 

Starter du egen virk­somhed som konkurrent til din tidligere arbejdsplads, skal duMåske er der hemmeligheder fra dit tidligere job, du skal passe med at bruge i din nye virksomhed. passe på, hvad du gør. Græn­serne er fly­dende, og du kan fx ikke starte med at rette henvendelse til dit gamle firmas kunder på grundlag af dit kend­skab til kun­dekartoteket. Omvendt er der selvfølgelig ingen, der kan for­hindre de gamle kunder i at rette henvendelse til dig, når de opdager, du er startet.

 

Overtræder du bestemmelserne i Lov om forretningshemmeligheder (Se link til loven her!risikerer du et fogedfor­bud mod virksomheden fra din gamle arbejdsgiver ‑ plus et erstatningskrav.

 

Har du skre­vet under på en deci­deret konkurrenceklausul, af­hænger din situa­tion af indholdet i kontrakten. En normal kon­kurrence­klausul vil typisk gælde i et år, omfatte en bestemt branche og et bestemt geogra­fisk område. Klausulen gælder selvfølgelig også, hvis du starter egen virksomhed i selskabs­form. Hvis du overtræder klausu­len, risikerer du fogedforbud mod din nye virksomhed, erstat­ningsansvar og betaling af bod.

 

PARTNER PÅ IVÆRKSÆTTER-GUIDEN 

 
Infolinkkurser og iværksætteruddannelsen

 

 

 

 


 

 

I aftaleloven er det bestemt, at en konkurrenceklausul helt eller delvis kan bortfalde, hvis den er urimelig over for dig. Den bortfalder også, hvis du afske­diges uden selv at have gi­vet rimelig anledning dertil.

 

Det skal tilføjes, at lærlinge i henhold til lærlingeloven ikke kan påtage sig konkurrenceklausuler.

 

Skal du lave konkurrenceklausul med dine medarbejdere?

Når din egen vir­ksom­hed kommer i gang, skal du tænke på, om du får ansat med­arbej­dere, der skal omfattes af en konkurrence­klausul. Hvis dine medarbej­dere er funktionærer, kan klausulen kun gælde i mere end et år, hvis du be­taler dem et særskilt vederlag for at underskrive klausulen.

 

Er konkurrenceklausulen indgået i et funktionærforhold efter 15. juni 1999, er den kun gældende for funktionærer med særlige betroet stilling og Funktionærlovens § 18 i øvrigt er opfyldt. Hvis du overtræder en aftalt klausul skal du betale et beløb til virksomheden. Det kan f.eks. være aftalt at du ved overtrædelse af klausulen skal betale en bod svarende til et års løn. Vil du ikke betale, kan virksomheden anlægge en retssag mod dig.


En betalt bod er ikke fradragsberettiget og skal betales af beskattede penge... Altså AV, AV! 

Virksomheden kan ligeledes bede Fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Det kan være aftalt i klausulen, at virksomheden ikke skal stille sikkerhed men en retssag kan pålægge virksomheden dette, såfremt de vil opretholde fogedforbudet. Beløbets størrelse er ofte den løn, du ville have tjent i den tid, fogedforbudet løber.

 

Men konklusionen er som udgangspunkt, JA du må gerne etablere den virksomhed du har lyst til, og opfører du dig ordentligt i forhold til din tidligere arbejdsgiver, får du ingen problemer i den retning.

 


 

 

Denne artikel er skrevet af Hans Peter Wolsing, civiløkonom uddannet fra Aalborg Universitet og med mere en 30 års erfaring med rådgivning og vejledning af iværksættere. Mere end 3.000 rådgivningsforløb, mange hundrede oplæg for iværksættere på kursus eller elever / studerende på uddannelsesinstitutioner, er det også blevet til. Hans Peter Wolsing har selv etableret 4 virksomheder: Et reklamebureau, et konsulentfirma, et deltidslandbrug og feriehus udlejning og i 2018 iværksætterportalen Startinfo.dk. Hans Peter har deltaget i Erhvervshusenes ekspertgruppe vedr. salg og markedsføring og repræsenteret erhvershusene i arbejdsgrupper under Erhvervsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startinfo.dk ApS - DIN nye iværksætterportal
Rubjergvej 67, Lønstrup
9800 Hjørring
5129 1110
hpw@startinfo.dk
CVR: 40043748
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.